Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Lichtvoetig en een cliënt waarop Praktijk Lichtvoetig deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanning Praktijk Lichtvoetig

Praktijk Lichtvoetig zal de voetreflexbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op basis van de door de cliënt aangeleverde informatie aan Praktijk Lichtvoetig.

3. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Lichtvoetig het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, mag Praktijk Lichtvoetig de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Praktijk Lichtvoetig dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Praktijk Lichtvoetig vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Reflexzonebehandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of binnen 14 dagen, maar altijd voor de eerstvolgende behandeling per bankoverschrijving te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy (wet AVG)

De cliënt voorziet Praktijk Lichtvoetig op de dag van de eerste behandeling van alle gegevens welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Lichtvoetig neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het administratiesysteem. Praktijk Lichtvoetig zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Praktijk Lichtvoetig is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Lichtvoetig verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Praktijk Lichtvoetig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Lichtvoetig is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het vestigingsadres. Praktijk Lichtvoetig is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel welke is ontstaan bij het betreden van het vestigingsadres alsmede door de behandeling die cliënt heeft ondergaan.

8. Geschillencommissie (Wkkgz)

Wanneer er een geschil bestaat betreffende de behandeling heeft elk der daarbij betrokken partijen, het recht zich te wenden tot de Geschillencommissie (wkkgz). Praktijk Lichtvoetig is aangesloten bij SCAG via de beroepsvereniging VNRT.